Bischof am Maaufer

 

Geht en Bischof am Maaufer entlong.

Pletzlisch heert er Schrei: HILFE! ISCH KONN NET SCHWIMME!

Geht de Bischof e Sticksche des Troddewaa entlong, do siehrer, dess do e Monn om erdrinke is. Do rifft de Bischof:

"Ei isch konn aa net schwimme! Awwer desdeweije mach isch noch long kaan Uffstand!"